• In 5 stappen geregeld
 • Betalen via IDeal of Klarna
 • Campagne binnen 1 week live
 • In 5 stappen geregeld
 • Betalen via IDeal of Klarna
 • Campagne binnen 1 week live

Algemene voorwaarden
Buiten reclame

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVERTEERWEB.NL

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • –  Adverteerweb: Adverteerweb,die de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing verklaren;
 • –  De opdrachtgever: de partij die met Adverteerweb een overeenkomst sluit of met haar onderhandelt over een te sluiten overeenkomst;
 • –  Reclamemiddel: de drager van een advertentie-uiting zoals deze door of namens de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld met als doel om deze op, aan, in of anderszins met reclameruimtes te verbinden;
 • –  Reclameruimte: het medium door middel waarvan reclamemiddelen kunnen worden getoond, althans onder de aandacht van het publiek worden gebracht, zulks in de meest ruime en verstrekkende zin van het woord, digitale media daaronder begrepen. Enkele voorbeelden van reclameruimtes zijn:

– Abribus – Mupi®
– Billboard – Vitrine® – Zuil
– A0 borden
– 2-kantsborden

 • –  Netwerk: een specifiek door Adverteerweb aangegeven en afgebakend gebied, binnen welk

gebied een bepaald aantal reclameruimtes voor een bepaalde periode ter beschikking gesteld wordt aan de opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. 2.1  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Adverteerweb en een opdrachtgever voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
 2. 2.2  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de uitvoering waarvan door Adverteerweb van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;
 3. 2.3  Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden Adverteerweb slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 4. 2.4  Indien Adverteerweb met de opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;
 5. 2.5  De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten;
 6. 2.6  Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst

 1. 3.1  Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend voor Adverteerweb, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen;
 2. 3.2  Overeenkomsten waarbij Adverteerweb partij is, gelden als gesloten:
  1. a)  na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst;
  2. b)  na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door

Adverteerweb gedaan aanbod en de eventuele akkoordverklaring van Adverteerweb hiervan;

  1. c)  na schriftelijke bevestiging van Adverteerweb aan de opdrachtgever, daaronder begrepen de

toezending van een conform de opdracht opgemaakte factuur;

  1. d)  bij gebreke daarvan, door het feitelijk uitvoering geven aan de opdracht, zoals het

inplannen van een reclamecampagne voor een bepaalde periode, het afleveren van reclamemiddelen en het verbinden van reclamemiddelen aan / in reclameruimtes;

 1. 3.3  Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Adverteerweb daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Adverteerweb schriftelijk anders laat blijken;
 2. 3.4  Adverteerweb behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Het staat Adverteerweb te allen tijde vrij een opdracht te weigeren, indien er niet (voldoende) reclameruimtes beschikbaar zijn voor de desbetreffende periode, zonder dat daar voor Adverteerweb enige verplichting tot vergoeding van schade of kosten uit voort zal vloeien;
 3. 3.5  Een samengestelde prijsopgave verplicht Adverteerweb niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. 3.6  Aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten;
 5. 3.7  Publicatie van tarieflijsten, prijzen, beschikbaarheid van reclameruimten en andere gegevens

geschiedt altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

Artikel 4 Partijen

 1. 4.1  Indien de opdrachtgever – daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop)bureaus – ten behoeve van c.q. namens een derde met Adverteerweb een overeenkomst sluit, staat deze opdrachtgever er jegens Adverteerweb voor in:
  • –  dat deze derde zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst zal nakomen, alle betalingsverplichtingen daaronder begrepen;
  • –  dat deze derde kennis zal nemen van de overeenkomst en de algemene voorwaarden en daar ook aan gebonden zal zijn;
 2. 4.2  De hiervoor bedoelde derde is naast de opdrachtgever – daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media(inkoop)bureaus – hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de met Adverteerweb gesloten overeenkomst;
 3. 4.3  Indien de opdrachtgever – daaronder uitdrukkelijk begrepen reclamebureaus en media- (inkoop)bureaus – niet bevoegd blijkt te zijn ten behoeve van c.q. namens hiervoor bedoelde derde te handelen, wordt deze opdrachtgever geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld;
 4. 4.4  De opdrachtgever zal geen rechten of verplichtingen uit deze overeenkomst aan derden overdragen zonder schriftelijke toestemming van Adverteerweb.

Artikel 5 Prijzen en tarieven

 1. 5.1  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Adverteerweb geoffreerde en overeengekomen prijzen exclusief BTW en eventueel van overheidswege geheven c.q. te heffen belastingen, retributies, heffingen etc.;
 2. 5.2  Kortingen, provisies en bureaucommissie gelden uitsluitend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen;
 3. 5.3  Het overeengekomen aantal door Adverteerweb aan / in reclameruimtes te bevestigen reclamemiddelen en het voor de publiciteitscampagne door de opdrachtgever aan Adverteerweb verschuldigde bedrag is gebaseerd op een raming van het aantal reclameruimtes dat Adverteerweb verwacht aan de opdrachtgever ter beschikking te kunnen stellen. In het geval dat het aantal reclameruimtes dat door Adverteerweb ter beschikking wordt gesteld, kleiner is dan het geraamde aantal, of de reclameruimtes korter ter beschikking worden gesteld, zal Adverteerweb het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag overeenkomstig verminderen. Het staat Adverteerweb evenwel eveneens vrij aan de opdrachtgever een evenredig aantal reclameruimtes aan te bieden voor een andere periode of netwerk dat in redelijkheid eenzelfde waarde vertegenwoordigt;
 4. 5.4  Behoudens de hiervoor bedoelde compensaties, zal Adverteerweb nimmer gehouden zijn tot enige compensatie, korting of (schade)vergoeding aan de opdrachtgever, hoe genaamd ook.
 5. 5.5  De overeengekomen prijs, ziet louter op de door Adverteerweb te doen gebruikelijk te verrichten standaardhandelingen van het bevestigen van de reclamemiddelen aan / in de reclameruimtes en het weer verwijderen daarvan. Waar van Adverteerweb een grotere inspanning wordt gevergd dan te doen gebruikelijk, zoals bijvoorbeeld bij:
  • –  spoedeisendheid;
  • –  het nabrengen van reclamemiddelen vanwege het te laat aanleveren;
  • –  het niet correct op de voorgeschreven wijze aanleveren van reclamemiddelen;
 • –  het tussentijds verwijderen van reclamemiddelen, het verwijderen op last van derden zoals overheden of gerechtelijke instanties daaronder begrepen;
 • –  het later aanbrengen van reclamemiddelen;
 • –  het wijzigen en / of aanpassen van reclamemiddelen;
 • –  het vervangen of herstellen van reclamemiddelen;
 • –  het anders aanbrengen van reclamemiddelen op / in reclameruimtes dan te doen

gebruikelijk is;zal Adverteerweb de daarmee gepaard gaande tijd en kosten bij de

opdrachtgever in rekening brengen;

5.6 Indien in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever meer dan het

overeengekomen bedrag in rekening gebracht zal worden vanwege extra inspanningen of werkzaamheden van de zijde van Adverteerweb, de in het vorig lid bedoelde situaties daaronder begrepen, zal dat geschieden op basis van commerciële tarieven. Het staat Adverteerweb vrij kosten die door derden aan haar in rekening gebracht worden, met een opslag aan de opdrachtgever door te belasten;

Artikel 6 Ter beschikking stellen reclamemiddelen

 1. 6.1  De opdrachtgever zal Adverteerweb de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke reclamemiddelen ter beschikking stellen met inachtneming van de door Adverteerweb gegeven aanwijzingen, specificaties, voorschriften en hoeveelheden;
 2. 6.2  Tenzij anders overeengekomen dienen de reclamemiddelen door de opdrachtgever aangeboden te worden op de afficheafdeling van Adverteerweb, ten tijde van het opstellen en deponeren van de onderhavige algemene voorwaarden gevestigd te Diemen;
 3. 6.3  Bij het aanleveren van alle reclamemiddelen – louter digitale reclamemiddelen uitgezonderd – is de opdrachtgever te allen tijde gehouden een door Adverteerweb aan te geven extra percentage reclamemiddelen aan te leveren bovenop het aantal dat noodzakelijk is om de overeengekomen reclameruimtes te vullen;
 4. 6.4  De opdrachtgever zal de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde reclamemiddelen uiterlijk op het door Adverteerweb genoemde tijdstip – en te allen tijde tijdig voor aanvang van de in de overeenkomst genoemde startdatum – aanleveren;
 5. 6.5  In het bijzonder de in dit artikel bedoelde termijnen, zijn fatale termijnen;
 6. 6.6  Bij gebreke van het tijdig en / of correct aanleveren van de reclamemiddelen, staat het

Adverteerweb vrij:

  • –  reclamemiddelen niet te plaatsen aan / in de reclameruimtes;
  • –  slechts een deel van de reclameruimtes te voorzien van de reclamemiddelen;
  • –  de reclamemiddelen aan te passen op kosten van de opdrachtgever;
   De opdrachtgever blijft te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs te voldoen;
 1. 6.7  De voor de publiciteitscampagne van de opdrachtgever aan Adverteerweb ter beschikking gestelde reclamemiddelen worden (om niet) eigendom van Adverteerweb;
 2. 6.8  Het staat Adverteerweb vrij deze reclamemiddelen na beëindiging van de overeengekomen campagne te vernietigen, dan wel nog gedurende enige periode op te slaan;
 3. 6.9  Slechts indien partijen dat schriftelijk overeenkomen zal Adverteerweb gehouden zijn de reclamemiddelen na beëindiging van de campagne een nader overeen te komen periode op te slaan, in welk geval Adverteerweb gerechtigd is daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen aan opdrachtgever.

 

Artikel 7 Specifieke inhoud reclamemiddel

7.1

De opdrachtgever dient ervoor in te staan dat:

 • –  de inhoud en de uitvoering van de door haar aan Adverteerweb te leveren

reclamemiddelen niet in strijd zal zijn met de goede zeden, de openbare orde, de wet, een (plaatselijk geldend) overheidsvoorschrift, rechten van derden, of beleid / richtlijnen / andere criteria van de licentiegever (onder meer maar niet beperkt tot gemeentes,

(openbaar vervoer)bedrijven, particulieren) voor de reclameruimtes.

 • –  het reclamemiddel geen politieke of religieuze strekking zal hebben;
 • –  het reclamemiddel niet als aanstootgevend, confronterend of schokkend ervaren zal worden;
 • –  het reclamemiddel geen aanleiding geeft tot opzettelijke beschadiging van de

reclameruimtes;

 1. 7.2  Op Adverteerweb rust geen enkele verplichting om reclamemiddelen na ontvangst te toetsen en de opdrachtgever te waarschuwen. Niettemin heeft Adverteerweb te allen tijde het recht het plaatsen van reclamemiddelen in / op reclameruimtes te weigeren indien zich één van de hiervoor bedoelde omstandigheden voordoet;
 2. 7.3  Indien Adverteerweb in het kader van dit artikel weigert de reclamemiddelen te plaatsen, althans deze gedurende de uitvoering van de overeenkomst verwijdert, zal de opdrachtgever de beschikbare reclameruimtes aan kunnen wenden voor reclamemiddelen van haar die wel aan de vereisten voldoen, mits tijdig aangeleverd bij Adverteerweb;
 3. 7.4  Ongeacht of de opdrachtgever de beschikbare reclameruimtes zal aanwenden voor andere reclamemiddelen, blijft de opdrachtgever te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs te voldoen. Indien de opdrachtgever in redelijkheid kan veronderstellen dat één van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde omstandigheden zich voordoet, zal de opdrachtgever het reclamemiddel op voorhand en voor het sluiten van de overeenkomst ter goedkeuring aan Adverteerweb voorleggen. Louter indien Adverteerweb alsdan plaatsing weigert, is de opdrachtgever niets aan Adverteerweb verschuldigd.

Artikel 8 Plaatsing van de reclamemiddelen

 1. 8.1  Adverteerweb stelt het overeengekomen aantal reclameruimtes beschikbaar gedurende de overeengekomen periode en binnen de overeengekomen netwerken. Adverteerweb zal de door de opdrachtgever aangeleverde reclamemiddelen bevestigen aan / in de door Adverteerweb ter beschikking te stellen reclameruimtes;
 2. 8.2  Voor Adverteerweb geldende termijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Adverteerweb is te allen tijde gerechtigd het tijdstip van aanvang of beëindiging van een campagne maximaal 48 uur te verleggen. Dit laat onverlet de mogelijkheden voor Adverteerweb een ruimere tijd af te wijken in geval van de in art. 14 nader omschreven overmacht zoals weersomstandigheden;
 3. 8.3  Indien overeengekomen is dat in een bepaalde periode gedurende een kortere periode verschillende reclameruimtes beschikbaar gesteld worden in bepaalde netwerken, staat het Adverteerweb vrij deze netwerken onafhankelijk van elkaar in te delen. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is Adverteerweb in de bedoelde gevallen nimmer gehouden alle reclameruimtes op hetzelfde moment ter beschikking te stellen;
 4. 8.4  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zal Adverteerweb nimmer een garantie geven met betrekking tot een specifiek reclameruimte binnen een bepaald netwerk.
 5. 8.5  Op Adverteerweb rust een inspanningsverbintenis om een redelijke verdeling aan te brengen binnen de ter beschikking te stellen reclameruimtes binnen een netwerk;
 6. 8.6  De opdrachtgever zal terstond na aanvang van de publiciteitscampagne de uitvoering ervan door Adverteerweb op duidelijke gebreken onderzoeken. De opdrachtgever zal Adverteerweb slechts aansprakelijk kunnen stellen voor deze gebreken indien hij daarover onverwijld in de loop van de campagne uitvoerig en schriftelijk aan Adverteerweb rapporteert. Na afloop van de publiciteitscampagne zal de opdrachtgever Adverteerweb voor dergelijke gebreken niet meer aan kunnen spreken;
 7. 8.7  Het door de opdrachtgever om welke reden dan ook (voor een bepaalde periode) niet gebruiken van het overeengekomen aantal door Adverteerweb ter beschikking gestelde reclameruimtes, laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever het overeengekomen bedrag aan Adverteerweb te voldoen;
 8. 8.8  Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook (voor een bepaalde periode) geen gebruik maakt van het overeengekomen aantal door Adverteerweb ter beschikking gestelde reclameruimtes, staat het Adverteerweb vrij deze reclameruimtes aan derden ter beschikking te stellen, zonder dat op Adverteerweb de verplichting rust enige vergoeding, korting of compensatie aan de opdrachtgever aan te bieden;
 9. 8.9  Het in de vorige twee artikelleden beschrevene geldt ook voor het geval de reclamemiddelen niet in / op de reclameruimtes geplaatst worden omdat de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan of de reclamemiddelen niet tijdig en correct heeft aangeleverd.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 3 dagen na factuurdatum op een door Adverteerweb aan te geven wijze in euro’s;

 1. 9.2  Ongeacht de gemaakte afspraken en de vervaldata der factuur, is Adverteerweb is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, zowel voorafgaande als tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Dat geldt in het bijzonder indien de op de factuur genoemde uiterste betalingstermijn gelegen is na de start van de campagne;
 2. 9.3  Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is Adverteerweb van alle voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen bevrijd, dit onverlet de gehoudenheid voor de opdrachtgever de overeengekomen prijs te voldoen;
 3. 9.4  Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;
 4. 9.5  Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is uitgesloten;
 5. 9.6  Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is

de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

 1. 9.7  In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratele- stelling van de opdrachtgever, dood van wederpartij, overdracht of staking van de onderneming van de opdrachtgever, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Adverteerweb op de opdrachtgever onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar;
 2. 9.8  Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente;
 3. 9.9  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van wederpartij . De incassokosten bedragen tenminste 15 % van het openstaande bedrag, waarbij een minimum geldt van € 150,00.

Artikel 10 annulering

Een door de opdrachtgever met Adverteerweb gesloten overeenkomst kan niet door de opdrachtgever worden geannuleerd of éénzijdig herroepen.

Artikel 11 bevrijding van verbintenissen

 1. 11.1  Indien de opdrachtgever niet tijdig en volledig aan haar verplichting(en) voldoet – de betalingsverplichtingen en het correct aanleveren van reclamemiddelen daar mede onder begrepen – is Adverteerweb van alle voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen bevrijd, tenzij de tekortkoming van dermate geringe aard en omvang is dat de redelijkheid zich daartegen verzet;
 2. 11.2  Indien Adverteerweb bevrijd is van alle voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, laat dat onverlet de gehoudenheid voor de opdrachtgever de overeengekomen prijs te voldoen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. 12.1  Adverteerweb is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te lijden schade, direct of indirect, vanwege het door Adverteerweb niet (tijdig) of slechts ten dele uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst;
 2. 12.2  Adverteerweb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien Adverteerweb om welke reden dan ook aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. 12.3  De opdrachtgever vrijwaart Adverteerweb tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de inhoud van de reclamemiddelen alsmede de uitvoering van de overeenkomst;
 4. 12.4  De kosten van eventuele gerechtelijke procedures zijn voor rekening van de opdrachtgever;
 1. 12.5  Eventuele schadeclaims dienen onverwijld, doch uiterlijk 24 uur na het ontstaan van de schade, schriftelijk bij Adverteerweb te worden ingediend op straffe van verval;
 2. 12.6  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Adverteerweb of haar ondergeschikten;
 3. 12.7  Indien Adverteerweb toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, zal op Adverteerweb geen andere verplichting rusten dan aan de opdrachtgever een evenredig aantal reclameruimtes aan te bieden voor een andere periode of netwerk dat in redelijkheid eenzelfde waarde vertegenwoordigt, tenzij Adverteerweb voor compensatie op een andere wijze besluit.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 1. 13.1  Adverteerwebisbevoegd,naastdeinartikel11beschrevenmogelijkheden,denakomingvan de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • –  de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
  • –  na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
  • –  de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
 2. 13.2  Voorts is Adverteerweb bevoegd de overeenkomst te(doen)ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 3. 13.3  Indiendeovereenkomstwordtontbonden,zijndevorderingenvanAdverteerwebopde opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, de overeengekomen prijs daaronder begrepen. Indien Adverteerweb de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 4. 13.4  Adverteerweb behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Overmacht

 1. 14.1  Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt;
 2. 14.2  Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Adverteerweb geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Adverteerweb niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Adverteerweb, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, exportbelemmeringen, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken en onderdelen door toeleveranciers worden daaronder begrepen;
 3. 14.3  Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichting en uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
 4. 14.4  Voor zoveel Adverteerweb ten tijde van het in treden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Adverteerweb gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te brengen.

Artikel 15 Toepasselijk recht en Geschillen

 1. 15.1  Op elke overeenkomst tussen Adverteerweb en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. 15.2  De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Adverteerweb het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland, dan wel aan arbiters.