• In 5 stappen geregeld
 • Betalen via IDeal of Klarna
 • Campagne binnen 1 week live
 • In 5 stappen geregeld
 • Betalen via IDeal of Klarna
 • Campagne binnen 1 week live

Algemene voorwaarden
Huis aan huis

Algemene Voorwaarden

Adverteerweb hanteert de volgende algemene voorwaarden voor haar dienstverlening:

1. Definities
1.1. Onder ‘derde‘ wordt verstaan: iedere natuurlijke- en/of rechtspersoon die diensten aanlevert die niet door Adverteerweb uitgevoerd worden.
1.2. Onder ‘leveringstermijn‘ wordt verstaan: de tijd tussen het sluiten van de overeenkomst en de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden uit hoofde van de gesloten overeenkomst.
1.3. Onder ‘werkzaamheden‘ wordt verstaan: al hetgeen Adverteerweb binnen het kader van de gesloten overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever ontwerpt, drukt en verspreidt dan wel laat ontwerpen, laat drukken en laat verspreiden.

 1. Werkingssfeer
  2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten
  door of met Adverteerweb gedaan. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bindend, voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen Adverteerweb en Opdrachtgever.
  2.2. De Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van
  de overeenkomst, door het feitelijk gebruik maken van de werkzaamheden van Adverteerweb of door het
  betalen van overeengekomen prijs.
  2.3. Ingeval deze voorwaarden strijdig zijn met de voorwaarden van de Opdrachtgever, prevaleren deze
  voorwaarden, tenzij Adverteerweb en de Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
  Ingeval een voorwaarde strijdig is met een bepaling in de opdrachtbevestiging, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
  2.4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten en (recht)handelingen
  met Adverteerweb, voor de uitvoering waarvan door Adverteerweb derden dienen te worden betrokken.
  2.5. Adverteerweb is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of aanpassingen of wijzigingen daarin, indien zij
  deze schriftelijk heeft bevestigd.3. Totstandkoming
  3.1. Iedere offerte en aanbieding van Adverteerweb is vrijblijvend. De overeenkomst komt eerst tot stand na
  schriftelijke opdrachtbevestiging daarvan door Adverteerweb. Adverteerweb zal bij haar aanbieding zoveel
  mogelijk rekening houden met de door Opdrachtgever gegeven voorkeuren.
  3.2. Degene die namens de Opdrachtgever de overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle
  verplichtingen uit de overeenkomst.4. Wijziging van de overeenkomst
  4.1. De Opdrachtgever kan tot 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst Adverteerweb verzoek
  de overeenkomst te wijzigen. Als een wijziging van de overeenkomst het tijdstip van voltooiing van
  de uitvoering van de overeenkomst beïnvloedt, financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, of op
  basis van welke reden dan ook niet door Adverteerweb kan worden gehonoreerd, dient Adverteerweb dit zo
  spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mee te delen.
  4.2. Indien de prijs van de gewijzigde overeenkomst meer dan 10% lager is dan de oorspronkelijke prijs, is op het verschil de annuleringsregeling als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden van toepassing.

   

  5. Prijzen
  5.1. De prijs die door Adverteerweb voor de door haar te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend
  voor de prestatie conform de overeenkomst.
  5.2. Adverteerweb is niet gehouden tot levering van een gedeelte van de totale overeengekomen
  werkzaamheden tegen het voor dit gedeelte in de overeenkomst vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
  5.3. Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopieën, schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke
  informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die Adverteerweb dan wel de door ingeschakelde derde tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten,
  zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

  6. Betaling
  6.1. De overeengekomen prijs dient in zijn geheel vooruit betaald te worden door de Opdrachtgever, alvorens Adverteerweb aanvang maakt met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

 2. Leveringstermijn
  7.1. In beginsel gelden alle door Adverteerweb genoemde leveringtermijnen als streeftermijnen, hebben zij
  slechts een indicatief karakter en binden zij Adverteerweb niet, behoudens het geval waarbij een eventueel
  genoemde leveringstermijn uitdrukkelijk en voor Adverteerweb kenbaar als uiterste termijn is benoemd in
  de schriftelijke opdrachtbevestiging.
  7.2. Indien een in de schriftelijke opdrachtbevestiging benoemde en kenbare uiterste termijn is
  overschreden, is de Opdrachtgever bevoegd om Adverteerweb bij aangetekende brief een redelijke nadere
  termijn voor de levering te stellen. Pas na de overschrijding van die termijn kan Adverteerweb aansprakelijk
  worden gesteld voor termijnoverschrijding.8. Annulering
  8.1. De Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringskostenverzekering af te sluiten.
  8.2. Annulering dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief aan Adverteerweb. De datum van ontvangst van deze brief door Adverteerweb geldt als annuleringsdatum. Indien de uitvoering van de
  overeenkomst door Opdrachtgever wordt uitgesteld, dan geldt dit uitstel als een annulering en heeft
  Adverteerweb, conform het onderstaande, het recht bedragen in rekening te brengen.
  8.3. In geval van annulering door de Opdrachtgever is hij het volgende verschuldigd aan Adverteerweb:
  (a) tot 14 dagen voor aanvang: 50% van de overeengekomen prijs;
  (b) binnen 7 dagen voor aanvang of later: 100% van de overeengekomen prijs.
  8.5. Bij annulering is de Opdrachtgever ook de poliskosten en premie voor de annuleringskostenverzekering,
  voor zover deze bij Adverteerweb is afgesloten, verschuldigd.9. Verstrekken gegevens en materiaal
  9.1. Alle voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens en materiaal, dient de Opdrachtgever steeds op verzoek van Adverteerweb op de door haar aan te geven wijze te verstrekken.
  9.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en de opmaak van de verstrekte gegevens en materiaal. Adverteerweb is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat Adverteerweb is uitgegaan van door de Opdrachtgever onjuiste en/of onvolledige gegevens,
  tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Adverteerweb kenbaar behoorde te zijn.
  9.3. De Opdrachtgever garandeert dat ten aanzien van de door hem aan Adverteerweb verstrekte gegevens en materiaal hij gerechtigd is om deze aan Adverteerweb ter beschikking te stellen en dat Adverteerweb
  gerechtigd is om ten aanzien daarvan de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. De Opdrachtgever vrijwaart Adverteerweb voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
  9.4. De Opdrachtgever garandeert Adverteerweb dat de verstrekte informatie en materiaal noch naar inhoud, noch naar vorm in strijd is met wettelijke bepalingen en vrijwaart Adverteerweb in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, die uit de uitvoering van zijn overeenkomst voortvloeien.
  Adverteerweb behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren.
  9.5. Verzonden materiaal is te allen tijde voor risico van Opdrachtgever. Adverteerweb is niet aansprakelijk voor slijtage, verminking, overige beschadiging of verlies van door Opdrachtgever verstrekt materiaal, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Adverteerweb.
  9.6. Indien een vervoersverzekering of een bepaalde wijze van verzending dan wel persoonlijke aflevering
  is overeengekomen, zijn daarmee gemoeide kosten voor rekening van Opdrachtgever.

   

  10.Inschakeling derden
  10.1. Adverteerweb is gerechtigd gebruik te maken van diensten van derden welke (in)direct verband kunnen
  houden met de voor Opdrachtgever uit te voeren overeengekomen werkzaamheden, die bijvoorbeeld,
  doch niet uitsluitend, zien op het drukwerk en de verspreiding van het drukwerk.
  10.2. Adverteerweb is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde dan ook voor
  het al dan niet correct functioneren van diensten van bedoelde derden. In ieder geval waarin de
  Opdrachtgever Adverteerweb aansprakelijk houdt voor schade en waarbij het zo is dat die schade (ook)
  gelegen zou kunnen zijn door een tekortkoming van een derde zoals bedoeld in dit artikel, geldt als
  bewijsvermoeden dat, behoudens sluitend tegenbewijs, moet worden vermoed dat die derden en niet
  Adverteerweb voor de door Opdrachtgever geleden of nog te lijden schade aansprakelijk zijn.

  11. Afwijkingen van het drukwerk
  11.1. Het uiteindelijke drukwerk kan qua kleurendruk, kwaliteit of positie verschillen van de afbeelding die
  de Opdrachtgever heeft verstrekt. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de kwaliteit van het
  uiteindelijke drukwerk licht kan afwijken van de aan Adverteerweb verstrekte gegevens en materiaal.
  11.2. Een lichte afwijking van het drukwerk geeft geen reden tot afkeuring, korting, ontbinding van de
  overeenkomst of schadevergoeding, indien zij buiten de toelaatbare grenzen afwijkt. Bij de beoordeling
  of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, wordt een representatieve steekproef uit het
  drukwerk in aanmerking genomen. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of onderschikte invloed op de gebruikswaarde van het drukwerk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn en dus vallend binnen de toelaatbare grenzen.
  11.3. Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en het karton worden als afwijkingen
  van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen
  vermeld in de Algemene Verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. Een
  exemplaar van de desbetreffende voorwaarden kunnen door Adverteerweb op verzoek van Opdrachtgever
  kosteloos worden toegezonden.

 3. Verspreiding van het drukwerk
  12.1. De uiteindelijke beslissing en verantwoording voor de te verspreiden gebieden berust bij de
  Opdrachtgever. Aan Adverteerweb dient de Opdrachtgever een specificatie van de te verspreiden gebieden
  op plaats en/of vier positioneel postcode niveau te verstrekken.
  12.2. Adverteerweb verleent geen garantie met betrekking tot de volledige uitvoering van de werkzaamheden die
  zien op de verspreiding en de verspreidingsdichtheid van het drukwerk.
  12.3. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid
  van Adverteerweb, is Adverteerweb in geval van een toerekenbare tekortkoming van de overeenkomst,
  waarvan uitsluitend sprake is van indien minimaal 100% van de totale drukoplage van minimaal
  10.000 exemplaren niet of vertraagd is verspreid en naverspreiding in die plaatsen of gedeelten waar
  onzorgvuldigheden werden aange-toond niet meer mogelijk is, gehouden alleen dat percentage in
  rekening te brengen dat in werkelijkheid is verspreid. Voornoemd percentage dient uit een onderzoek te
  blijken dat door een Adverteerweb aan te wijzen deskundige op het gebied van de reclameverspreiding is
  uitgevoerd. De beslissing van de deskundige is voor beide partijen bin-dend.
  12.4. Alle te verspreiden drukwerken blijven totdat de verspreiding is voltooid eigendom van de
  Opdrachtgever. Vanaf het moment dat de verspreiding is voltooid, zijn, tenzij partijen vooraf
  uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, de restanten drukwerken ei-gendom van Adverteerweb.
  12.5. Indien vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen na voltooiing de verspreiding, retournering van
  restanten van drukwerken aan Opdrachtgever zal geschieden is retourvracht van de restanten
  drukwerken, waaronder begrepen de emballage voor rekening van de Opdrachtgever.
  12.6. Het in opslag staande te verspreiden drukwerk is door Adverteerweb niet verzekerd. Desgewenst kunnen
  de in opslag staande drukwerken op verzoek en ten laste van Opdrachtgever verzekerd worden tegen
  brand-, water-, explosieschade en schade door vliegtuigongelukken. Verzuimt de Opdrachtgever het
  door Adverteerweb te verspreiden en bij Adverteerweb in opslag verblijvende drukwerk te verzekeren, dan
  aanvaart Adverteerweb voor dit risico geen aansprakelijkheid.
  12.7. Alle vervoer van drukwerk ter uitvoering van de overeenkomst geschiedt voor risico van Opdrachtgever
  en is dientengevolge niet verzekerd. Het te vervoeren drukwerk kan desgewenst op verzoek en ten
  laste van de Opdrachtgever tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd
  worden. Bij niet verzekering door Opdrachtgever aanvaardt Adverteerweb geen aansprakelijkheid.13. Overmacht
  13.1. Adverteerweb is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet tijdig of gebrekkig nakomen van
  enige verplichting uit hoofde van de gesloten overeenkomst met Opdrachtgever, indien het niet tijdig
  of gebrekkig nakomen een gevolg is van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van
  Adverteerweb, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar
  rekening komen.14. Aansprakelijkheid
  14.1. Indien Adverteerweb aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
  deze bepaling is geregeld alsmede wat in de vorige bepalingen van deze algemene voorwaarden
  omtrent de aansprakelijkheid is opgenomen.
  14.2. De aansprakelijkheid van Adverteerweb is in totaliteit steeds beperkt tot maximaal het bedrag
  dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Adverteerweb wordt
  uitgekeerd. Adverteerweb zal op verzoek van de Opdrachtgever informatie verstrekken over haar
  aansprakelijkheidsverzekering.
  14.3. Adverteerweb is niet aansprakelijk voor schade die is gedekt door enige door de Opdrachtgever gesloten
  verzekering.
  14.4. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de onder 14.2. bedoelde
  aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de
  factuurwaarde van de gesloten overeenkomst, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de
  aansprakelijkheid betrekking heeft.
  14.5. Adverteerweb is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
  winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoorti-ge stagnatie.
  14.6. Ondanks de maatregelen die Adverteerweb neemt om een zo optimaal mogelijke uitvoering van de
  overeengekomen werkzaamheden te realiseren, verleent Adverteerweb geen garanties met betrekking
  tot de volledige uitvoering van de overeengekomen werkzaamhe-den. In geen geval is Adverteerweb
  aansprakelijk voor door de Opdrachtgever vermeende of daadwerkelijk geleden schade welke het
  gevolg zou kunnen zijn van een niet of niet volledige of niet tijdige uitvoering van de verspreiding van
  het drukwerk. Ingeval van een niet of niet volledige uitvoering van de verspreiding van het drukwerk,
  heeft de Opdrachtgever geen recht op teruggave of vergoeding van de waarde van de niet verspreide
  drukwerken.
  14.7. De aansprakelijkheid van Adverteerweb blijft in alle gevallen beperkt tot aanvullende bezorging van die
  plaatsen of gedeelten daarvan waar omissies, welke werden aange-toond door Opdrachtgever, dan
  wel, indien zulks niet meer mogelijk is, tot creditering van de in rekening gebrachte kosten voor de
  verspreiding.
  14.8. Het is Adverteerweb toegestaan om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden, zoals
  opgenomen onder 10.1, namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van
  Adverteerweb voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de Opdrachtgever bij een
  rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen en nooit meer dan éénmaal het
  bedrag gemoeid met de overeen-gekomen werkzaamheden.
  14.9. Opdrachtgever vrijwaart Adverteerweb tegen alle aanspraken van derden, de door Adverteerweb in
  verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enigerlei verband houden met
  de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden en/of overige leveringen.

   

  15.Opschortings- en retentierecht
  15.1. Adverteerweb is bevoegd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van materialen en/of
  restantzendingen, op te schorten tot al haar vorderingen op de Opdrachtgever zijn voldaan,
  onverschillig of deze vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de
  Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoeg-zame zekerheid heeft gesteld. Het
  recht tot retentie heeft Adverteerweb ook ingeval de Op-drachtgever in staat van faillissement komt te
  verkeren. Eén maand nadat Adverteerweb haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft Adverteerweb het
  recht de materialen van Op-drachtgever of restanten voor rekening van opdrachtgever te laten vernietigen.

  16. Ontbinding
  16.1. Indien de Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoe-ring van de
  overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel
  uitsluitend voor dat gedeelte, dat door Adverteerweb nog niet is uit-gevoerd.
  16.2. Bedragen die Adverteerweb voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter
  uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en
  worden op het moment van de ontbinding direct opeis-baar.
  16.3. Adverteerweb kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door
  schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden indien: (1) de
  Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet stipt na-komt; (2) de Opdrachtgever in staat van
  faillissement wordt verklaard; (3) aan de Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
  (4) executoriaal beslag op het vermogen van de Opdrachtgever wordt gelegd; (5) de Opdrachtgever
  overlijdt; of de Opdrachtgever op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest. In een dergelijk
  geval is de Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Adverteerweb daar-door geleden en/of te
  lijden schade. Adverteerweb zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

  17. Klachten
  17.1. Klachten dienen binnen vijf werkdagen na uitvoering van de overeengekomen schriftelijk te worden
  gemeld bij Adverteerweb. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond
  van een klacht op te schorten.
  17.2. Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door:
  a) Huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor meerdere
  gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;
  b) Woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is;
  c) Woonwagens of woonschepen;
  d) Pensions;
  e) Hotels;
  f) Sanatoria;
  g) Ziekenhuizen en industrieterreinen;
  h) Bejaarden- en verzorgingstehuizen;
  i) Wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken;
  j) Wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft
  ontvangen;
  k) Daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes op slot
  zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is
  zich te begeven;
  l) Vertragingen in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder 13.1, waaronder tevens dient te
  worden verstaan uiterst slechte weersomstandigheden;
  m) Adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te wil-len ontvangen.

  18. Toepasselijk recht en geschillen
  18.1. Op alle door Adverteerweb te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement
  Zwolle-Lelystad. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van
  een beroep of bedrijf, zal een geschil tussen par-tijen worden beslecht door de rechter die volgens wet
  bevoegd is.